Persoonlijk Financieel Advies bel 055 - 5 222 000

Voorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diende op 16 september het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding in bij de Tweede Kamer. Volgens dit voorstel krijgen ex-partners na scheiding een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Het is de bedoeling dat deze wet ingaat op 1 januari 2021.

Conversie wordt standaard
De verdeling van pensioen bij scheiding is nu geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Uit de evaluatie van de Wvps bleek dat de wet beperkt gebruikt wordt en te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals. Ook hebben mensen er onvoldoende baat bij als zij niet zelf in actie komen. Het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding brengt hierin verandering. Dit wetsvoorstel maakt conversie de standaard manier van verdelen, maar afwijkingsmogelijkheden blijven bestaan.

Hoofdelementen wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
In december 2018 startte de Minister een internetconsultatie. De toen gemelde hoofdelementen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 zijn grotendeels ongewijzigd gebleven:

Eigen keuzes en meer financieel inzicht; conversie als standaard
Bij verevening van pensioen is de vereveningsgerechtigde afhankelijk van de keuzes die zijn of haar ex-partner maakt. Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. De ex-partner krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de verdelingsplichtige. Dat betekent dat beide ex-partners beter in staat zijn een eigen financiële planning te maken wat betreft de verdeelde pensioenaanspraak en zij eigen keuzes kunnen maken.

Meer gebruik van de wet; nee, tenzij wordt ja, tenzij
In de huidige systematiek van de Wvps moet de verdelingsgerechtigde en/of de verdelingsplichtige het recht op uitbetaling actief regelen bij de betrokken pensioenuitvoerder(s). Dit is een suboptimale situatie voor mensen die wel gebruik willen maken van hun recht in de wet, maar geen actie ondernemen.

Dit wetsvoorstel regelt dat een pensioenuitvoerder op basis van een melding uit de Basisregistratie personen bij scheiding van een deelnemer pro actief overgaat tot verdeling van het ouderdomspensioen door conversie, tenzij de ex-partners aangeven dat zij de verdeling niet willen (opt-out) of dat zij een afwijkende afspraak over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt

Bijzonder partnerpensioen alleen over de huwelijkse periode
Op dit moment wordt het bijzonder partnerpensioen op grond van de Pensioenwet berekend over de huwelijkse én voorhuwelijkse periode. Dit wetsvoorstel regelt dat voor het bijzonder partnerpensioen aansluiting wordt gezocht bij de sinds 1 januari 2018 geldende nieuwe regels rondom de gemeenschap van goederen. De periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt afgesplitst wordt beperkt tot de huwelijkse periode. Daarnaast wordt ook het bijzonder partnerpensioen over de huwelijkse periode door twee gedeeld.

Verdelingsgrens
In de Wvps is vanwege administratieve redenen geregeld dat ouderdomspensioen niet wordt verevend als het verevend ouderdomspensioen onder de afkoopgrens uit de Pensioenwet zou uitkomen. Ouderdomspensioenen ter hoogte van twee keer de afkoopgrens (ca. € 970 per jaar) worden dus niet verevend. Om meer pensioen te verdelen en tevens rekening te houden met de uitvoeringspraktijk, wordt met dit wetsvoorstel de grens voor pensioenverdeling verlaagd naar één keer de afkoopgrens. Verder wordt voor kleine bijzonder partnerpensioenen (maximaal € 484,09 per jaar, bedrag 2019) een recht op uitruil geïntroduceerd. De verdelingsgerechtigde ex-partner krijgt het recht om een klein bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen. Ook wordt een grens geïntroduceerd voor hele kleine bijzonder partnerpensioenen. Conform de Wet waardeoverdracht klein pensioen komt die grens op € 2 per jaar te liggen. Hele kleine bijzonder partnerpensioenen worden vanaf 2021 niet meer vastgesteld en mogen vervallen.

Deel dit artikel

+