Coronavirus: Q&A voor werkgevers, ZZP’ers en particulieren

We leven in een bijzondere tijd, waarin alles anders gaat dan anders. We staan voor vraagstukken en dilemma’s waar we nog nooit over nagedacht hebben. De huidige situatie is voor iedereen nieuw. Dat betekent dat niet op alles een kant-en-klaar antwoord is. Met z’n allen moeten we steeds weer opnieuw bekijken wat redelijk en belangrijk is. Dat geldt ook voor banken en verzekeringsmaatschappijen.

Vanuit onze kennis en expertise willen we je zo goed mogelijk antwoord geven op vragen die bij jou leven. Op deze pagina geven we je zoveel mogelijk informatie en antwoorden. We werken deze pagina regelmatig bij met nieuwe informatie.

Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Werkgevers en ZZP’ers

Als werkgever of ZZP’er heb je in korte tijd te maken gekregen met veel nieuwe onderwerpen. Zieke medewerkers, thuiswerkende medewerkers, minder werk of misschien wel het sluiten van je winkel of onderneming. Hieronder hebben we een aantal belangrijke vragen en antwoorden voor je uitgewerkt.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag doen. Vanaf heden kun je per loonheffing-nummer bij de UWV een aanvraag doen voor de NOW subsidie. Je ontvangt subsidie als je, als concern, tenminste 20% minder omzet hebt dan vorig jaar. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij een omzetdaling van 100%. En een naar rato gedeelte bij een lagere omzetdaling. Als voorschot wordt na toekenning van de aanvraag 80% uitgekeerd, berekent over de loonsom van januari 2020. De daadwerkelijke subsidie wordt achteraf vastgesteld en wordt berekend over de loonsom maart t/m mei 2020.

Meer informatie: uwv.nl
Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Meer informatie vind je op rvo.nl
Tot 16 maart konden veel bedrijven gebruik maken van de regeling "werktijdverkorting". Vanwege het grote aantal bedrijven dat hier gebruik van wil maken is een noodfonds opgericht: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Heb je je al ingeschreven via werktijdverkorting? Dan wordt je automatisch overgezet naar NOW. Als je wilt verlengen dan moet je dat wel via het NOW doen.

Als je medewerkers thuiszitten vanwege de coronacrisis kun je een aanvraag bij het NOW indienen voor tegemoetkoming in de loonkosten. De overheid zal dan 90% van de loonkosten betalen. Zelf dien je de overige 10% door te betalen. Valt maar een deel van je omzet weg, bijvoorbeeld 50%, dan krijg je 45% tegemoetkoming. Je vraag de tegemoetkoming aan voor 3 maanden, maar kunt verlengen met nog eens 3 maanden.

Er zijn wel enkele voorwaarden: je mag tijdens de regeling geen medewerkers ontslaan en het verwachte omzetverlies met minstens 20% zijn vanaf 1 maart 2020.

Meer informatie over de financiële regeling NOW vind je op rijksoverheid.nl
Dan moet een werkgever het op een andere wijze vorm geven. Het valt namelijk binnen de risicosfeer van de werkgever, een werkgever heeft loondoorbetalingsplicht. Als doorbetalen niet lukt door de grote financiële impact van het coronavirus dan kan een werkgever ontslag aanvragen en de werknemer een uitkering krijgen via het UWV. Maar dat duurt meestal vier tot zes weken plus opzegtermijn. Bij de werktijdverkortingsregeling gaat dat veel sneller en blijft een werknemer in dienst.
Ja, als werkgever heb je de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Deel de juiste informatie met het personeel. Leg uit wat de symptomen zijn en wijs het personeel op de hygiënevoorschriften.
Alleen als er een goede grond is voor de vrees. Stel dat een collega terugkomt uit risicogebied dan is er kans op besmetting. Dan mag iemand thuisblijven omdat de vrees gegrond is. Samen met de werkgever wordt er gekeken naar de oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.
Als een medewerker lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken, dan valt dit niet onder de dekking. Je mag hem niet ziekmelden.
Als je werknemers in een risicogebied hebt, moet je maatregelen treffen om te voorkomen dat ze besmet raken. Zorg dat de veiligheid van die werknemers is gewaarborgd. En haal ze indien mogelijk terug naar Nederland.
Veel bedrijven vinden dit onrechtvaardig, maar een werknemer die in quarantaine moet, heeft recht op loon. Diegene moet overheidsmaatregelen opvolgen en kan hierdoor geen werk verrichten, daar kan hij niets aan doen.
Het ministerie van Financiën komt nog met verdere aanvullingen, maar de toezegging is al gedaan dat het betalen van belastingen wordt versoepeld. Dit leidt waarschijnlijk tot de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Het verzoek moet wel schriftelijk onderbouwd worden, maar daar mag je langer over doen. Bij goedkeuring worden vorderingen stopgezet. Ook verzuimboetes zullen waarschijnlijk worden kwijtgescholden of uitgesteld. Tegelijkertijd wordt de invorderingsrente voor te laat betalen verlaagd van 4% naar 0,01%.

Binnen 4 weken na de aanvraag dien je wel een verklaring van je accountant of financieel adviseur op te sturen, waaruit blijkt dat je betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn door het coronavirus en dat je onderneming levensvatbaar is.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op belastingdienst.nl
Als je problemen hebt met het krijgen van een banklening of bankgarantie kun je gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het garantieplafond wordt verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Zowel MKB- als grote ondernemingen worden geholpen door een 50%-garantie, van minimaal 1,5 miljoen tot maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum wordt verruimd naar 150 miljoen euro per onderneming.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op rvo.nl/coronavirus
Door het teruglopen van je omzet kun je in de problemen komen met het betalen van je verzekeringspremies. Neem in dat geval contact met ons op. Vanuit de overheid zijn er veel nieuwe regelingen die je in deze situatie financieel kunnen helpen. Wij kunnen dit samen met jou uitzoeken.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op rijksoverheid.nl/coronavirus
Als een bedrijf producten nodig heeft uit bijvoorbeeld China om te produceren, maar deze worden niet meer geleverd, dan is er ook geen werk. In zo’n geval kan een werkgever gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Werknemers krijgen dan een WW-uitkering. Maar dat is alleen als er sprake is van minimaal 20 procent werkuitval, een werknemer heeft in dat geval recht op maximaal 24 werken WW.
Zelfstandigen kunnen normaal gesproken aanspraak maken op de bijstand als ze in financiële problemen zitten. Op 17 maart heeft het kabinet tijdelijk extra maatregelen aangekondigd. Als ZZP'er kun je via een versnelde procedure aanvullende ondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Waar er normaal gesproken een vermogens- en partnertoets gehouden wordt is dat nu niet het geval. Ook hoeft het geld niet te worden terugbetaald.

De aanvulling wordt binnen 4 weken verstrekt, eventueel via voorschotten. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1.500,- per maand.

Op rijksoverheid.nl vind je actuele informatie over de tijdelijke noodregeling.
Jouw werkgever verwacht minder omzet en wil daardoor jouw te declareren uren terugbrengen. Of dit mag is afhankelijk van jullie onderlinge afspraken. Als jullie schriftelijk hebben vastgelegd dat je een bepaald aantal uren werkt in een periode dan mag je opdrachtgever dit niet zo maar verminderen. Tenzij er in dezelfde overeenkomst bepaald is dat dit bij overmacht wel mag.

Is er niks vastgelegd tussen jullie? Je opdrachtgever mag dan altijd minderen in uren of de opdracht beëindigen.
Preventieve quarantaine valt niet onder de dekking van je arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wanneer jouw reisorganisatie jouw zakenreis niet kan uitvoeren kun je kosteloos annuleren of heb je recht op terugbetaling van de reiskosten. Dit geldt alleen voor pakketreizen. Als je hebt geboekt zonder reisorganisatie krijg je je kosten helaas niet vergoed. De kosten van de vliegtickets kun je wel terugvorderen.
Het coronavirus is een buitengewone omstandigheid. Je leverancier kan aangeven dat er sprake is van overmacht. Hierdoor kun je hem geen verwijten maken. Er is geen opzet in het spel.
Als je nu op vakantie bent in een risicogebied en je moet in quarantaine blijven, dan heb je recht op doorbetaling van loon en gaat het niet af van je vakantiedagen. Maar als een werknemer zelf een risicogebied opzoekt, dan gaat deze vlieger niet op. Het valt dan onder de eigen verantwoordelijkheid. Als een werknemer toch gaat, dan kan er mogelijk zelfs ontslag uit volgen. Je neemt dan niet alleen risico voor jezelf, maar ook je collega’s breng je in gevaar als je in een risicogebied bent geweest.
Is je medewerker besmet, maar nog wel in staat om te werken, dan mag je hem niet ziek melden. Je medewerker is dan wel verplicht om thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken. Is thuiswerken niet mogelijk? Dan kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Als de medewerker door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat is om te werken, dan kun je de medewerker ziek melden.
De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per uitvoerder en situatie. Neem tijdig contact op met ons of de pensioenuitvoerder zodra er een vermoeden is dat premienota's niet voldaan kunnen worden. Mogelijk kan er dan in overleg met de pensioenuitvoerder gekeken worden naar een betalingsregeling. Als er sprake is van een verplichte aansluiting bij een BPF, moet de betalingsonmacht tijdig en schriftelijk gemeld worden.
In de praktijk zien wij dat vaak een betalingsvoorbehoud in de zin van art. 12 Pensioenwet in de pensioenregeling is opgenomen. Voorwaarden om succesvol een beroep op deze bepaling te kunnen doen zijn:
  • Het stopzetten of verminderen van de premie heeft alleen betrekking op de bijdrage van de werkgever. De bij de werknemer ingehouden eigen bijdrage moet wel worden betaald aan de uitvoerder;
  • Er moet sprake zijn een ingrijpende wijziging van omstandigheden.
In de praktijk is het vooral lastig om aan dit laatste vereiste te voldoen. Uit de wetsgeschiedenis van de Pensioenwet blijkt dat het moet gaan om een situatie van evidente overmacht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan financieel onvermogen van de werkgever. Tevens moet het gaan om omstandigheden die bij het sluiten van de pensioenovereenkomst nog niet kenbaar waren, maar de omstandigheid hoeft niet onvoorzien te zijn. Indien de werkgever het betalingsvoorbehoud inroept, zal de toekomstige opbouw (tijdelijk) worden verlaagd of beëindigd. Wel verdient het hierbij aanbeveling om de risicodekkingen zoveel als mogelijk in stand te laten. Is geen betalingsvoorbehoud in de pensioenregeling opgenomen, of wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan kan de werkgever zich in beginsel niet aan de plicht tot premieafdracht onttrekken. Doet hij dat wel, dan heeft dat de volgende consequenties. Neem contact met ons op als je overweegt een beroep te doen op een betalingsvoorbehoud.
Qredits biedt MKB-krediet aan voor startende en bestaande MKB-ondernemingen. Je kunt bij Qredits terecht als je niet bij de bank terecht kunt. Met een tijdelijke crisismaatregel mogen kleine ondernemers uitstel van aflossing aanvragen voor de duur van 6 maanden en wordt de rente in deze periode verlaagd naar 2%.

De maatregel geldt 9 maanden en staat open t/m mei 2020.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op qredits.nl
Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om (kleinere) ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Waarbij ABNAMRO klanten met een lening tot 50 miljoen bereid is uitstel te verlenen, mogelijk volgen andere banken dit initiatief. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken nvb.nl/corona dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”
Als je als werkgever de pensioenpremie niet aan de verzekeraar of PPI betaalt, zal de verzekeraar of PPI uiteindelijk de pensioenopbouw stopzetten en risicodekkingen laten vervallen. De uitvoerder mag dit niet zomaar doen. De uitvoerder moet eerst de werknemer informeren dat de werkgever de premiebetaling heeft stopgezet en dient zich in te spannen om de premie alsnog te innen, bijvoorbeeld door het sturen van een aanmaning. Als dat geen effect heeft en de deelnemers geïnformeerd zijn door de uitvoerder, mag de uitvoerder drie maanden nadat de deelnemers zijn geïnformeerd de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Het stopzetten van de pensioenopbouw mag met terugwerkende kracht tot uiterlijk vijf maanden voordat de deelnemers zijn geïnformeerd. Het laten vervallen van de risicodekkingen mag niet met terugwerkende kracht en kan grote gevolgen hebben. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking meer voor het partnerpensioen als de werknemer op dat moment komt te overlijden. De werkgever kan in dat geval aansprakelijk zijn indien hij niet rechtsgeldig een beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud. Het tijdig inroepen van een betalingsvoorbehoud is dan ook van belang.

Voor ondernemingspensioenfondsen en Algemene Pensioenfondsen (APF) geldt dat in de uitvoeringsovereenkomst moet zijn opgenomen wat de gevolgen zijn als de werkgever de pensioenpremie niet betaalt. Tevens moet het pensioenfonds het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan informeren als de werkgever een premieachterstand heeft ter grootte van 5% van de totale jaarpremie en de dekkingsgraad lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen. Ook de Ondernemingsraad, indien aanwezig, moet worden geïnformeerd.
Werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) kunnen geen beroep doen op het eerder genoemde betalingsvoorbehoud. Bij betalingsonmacht moet de werkgever dit wel ‘onverwijld’ melden aan het BPF. Van een ‘onverwijlde’ melding is sprake indien dit is gedaan binnen een termijn van 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken.

In tegenstelling tot bij verzekerde regelingen heeft het niet betalen van de pensioenpremie geen directe gevolgen voor de werknemers van de werkgever die in betalingsonmacht verkeert. De pensioenopbouw van deze deelnemers wordt voortgezet. Indirect kan de betalingsonmacht van werkgevers wel gevolgen hebben voor de deelnemers. Immers, als veel werkgevers in betalingsonmacht verkeren kan de toch al wankele financiële positie van pensioenfondsen nog verder verslechteren. Het BPF zal dan bijvoorbeeld niet kunnen indexeren of is eerder genoodzaakt om te korten.

Indien de werkgever de betalingsonmacht te laat meldt bij het BPF, is in beginsel ieder van de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de achterstallige pensioenpremie. Om te bewijzen dat de werkgever de premies niet kan voldoen, dient de werkgever informatie te verstrekken over de oorzaak van de betalingsonmacht indien het BPF hierom vraagt.
Door de uitzonderlijke marktomstandigheden als gevolg van het coronavirus is het nu niet mogelijk om te kiezen voor een kortere eigen risicotermijn. Het blijft wel mogelijk om te kiezen voor een langere eigen risicotermijn.
Besluit je om je onderneming te sluiten? Denk hieraan:

  • Leg alle installaties in de mate van het mogelijke volledig stil en zet ze stroomloos (met uitzondering van brand-, diefstal, technische alarmsystemen en koelingen).
  • Laat de bedrijfsruimtes ordelijk en netjes achter. Verwijder onnodige brandlast en bewaar voldoende afstand tussen brandbare materialen en potentiële ontstekingsbronnen.
  • Duld geen brandbare goederen nabij de gebouwen (inclusief luifels) op een afstand van minder dan 20 meter.
  • Activeer de aanwezige automatische branddetectie installaties en/of blusinstallaties en controleer dat de doormeldingen in orde zijn.
  • Voer een sluitronde uit en controleer hierbij dat alle brandwerende deuren en poorten gesloten zijn en dat alle buitendeuren en poorten van het bedrijf zijn afgesloten.
  • Zorg dat er een sleutelhouder beschikbaar is en stel de alarmcentrale hiervan op de hoogte zodat de politie ook naar binnen kan.
  • Organiseer toezicht op het bedrijf, eventueel met hulp van een extern security bedrijf en voer regelmatig controlerondgangen uit op het bedrijf.
  • Informeer ons
Dat mag niet. De medewerker blijft voor 50% arbeidsongeschikt. Je kunt mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Heb je het coronavirus dan kan het zijn dat dit onder de dekking van je AOV valt. Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Als de AOV verzekeraar heeft vastgesteld dat je vanwege de ernst van de klachten niet kan werken, dan ben je in principe arbeidsongeschikt. In dat geval start de uitkering na de eigen risico periode. De duur van deze periode staat vermeld op je polisblad.
Ook in Brussel en Frankfurt zitten instanties niet stil. Een kleine selectie van maatregelen: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.
Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. RVO.nl voert deze Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 uit.
De coronacrisis werpt veel vragen op, ook over hoe om te gaan met privacy. Mag je werknemers vragen of ze corona hebben? Of hun temperatuur opnemen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft wat meer duidelijkheid gegeven.

Geen medische gegevens verwerken Een werkgever mag geen medische gegevens van zijn personeel verwerken. U mag uw werknemers dus niet vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet.

Zelf testen mag niet Een werkgever mag werknemers niet zelf testen op corona. Het is wel toegestaan de (bedrijfs)arts personeel te laten testen op corona. De (bedrijfs)arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. Is de werknemer ziek, dan kan hij of zij zich op de gebruikelijke manier ziek melden.

Heeft een werknemer verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan mag de werkgever deze werknemer – onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis – naar huis sturen. Ook mag een werkgever de werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

Volgens EDPB wel mogelijk werknemers met corona te registeren De EDPB, zeg maar de Europese Autoriteit Persoonsgegevens, heeft eerder deze week een persbericht uitgestuurd waarin wordt aangegeven dat werkgevers, zonder toestemming van de werknemer, persoonsgegevens mogen verwerken in verband met het coronavirus. De grondslag is dan artikel 9 lid 2 sub i AVG (volksgezondheid). Daarnaast hebben werkgevers ook een belang vanwege hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek en gezonde werkomgeving en met het oog op bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden etc. Uiteraard moet de beveiliging op orde zijn en mogen alleen die gegevens verwerkt worden die ook noodzakelijk zijn voor het betreffende doel. Dit biedt dus de mogelijkheid om medewerkers die hun werk nog wel zouden kunnen doen maar symptomen van corona hebben of vanwege andere omstandigheden niet kunnen werken, te registreren. Hiermee wordt het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens overruled. (bron: WVO Advocaten).

Meer informatie: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze whitepaper met veelgestelde vragen voor werkgevers is ook nog steeds beschikbaar. Je vindt ‘m hier.

Particulieren

Bij veel particulieren leven vragen over het coronavirus en de gevolgen voor hun vakantie. Wij hebben de belangrijkste vraagstukken hieronder opgenomen en voorzien van een helder antwoord.

Waneer je het vermoeden hebt besmet te zijn met het coronavirus dien je je werkgever daarover telefonisch in te lichten. Vanwege de besmettelijkheid en oproep thuis te blijven bij ziekte zal het geen probleem zijn dat je thuisblijft. Werkgevers zijn verplicht daaraan mee te werken.
Bij kosten door het coronavirus denk je waarschijnlijk in de eerste plaats aan de ziektekosten. Hoe is dat ook alweer geregeld? Als je ziek wordt door het coronavirus en opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan zijn die kosten gedekt op je zorgverzekering. Wel valt ziekenhuiszorg onder het eigen risico. De eerste 385 euro betaal je zelf, behalve als je het eigen risico al (deels) hebt opgemaakt. Ook een test op het COVID-19-virus blijft voorlopig onder het eigen risico van de basisverzekering vallen.

Lig je in het buitenland in het ziekenhuis ? Dan heeft de basisverzekering een vergoeding tot het Nederlandse tarief. Het kan dus zijn dat je moet bijbetalen. Bovendien vallen ook deze medische kosten onder het eigen risico. Heb je een aanvullende zorgverzekering? Als daarin een dekking zit voor medische hulp in het buitenland, worden meer kosten vergoed. In welke mate hangt af van de polisvoorwaarden. Datzelfde geldt voor het geval je medische hulp in het buitenland hebt verzekerd op de reisverzekering. Met een goede dekking kan het dan zelfs zo zijn dat je eigen risico vervalt.
Het vermoeden dat een collega besmet is, is niet voldoende om thuis te blijven. Neem ik dat geval contact met je werkgever op en bepaal samen met hem wat het beste is om te doen. Je werkgever heeft, vanwege de Arbeidsomstandighedenwet, de plicht om zorg te dragen voor een gezonde werkomgeving. Hij zal dan ook maatregelen moeten nemen.
Nog niet alle antwoorden zijn binnen om een pasklaar antwoord te geven. Wat we al wel weten is dat als je werkgever gebruik maakt van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), hij tijdens het gebruik geen ontslagen mag aanvragen. We verwachten dat het NOW binnenkort een beter antwoord zal geven op deze vraag.
Er kan sprake zijn van een noodsituatie. Je krijgt doorbetaald verlof tot je iemand gevonden hebt die de kinderen kan opvangen. Maar dat duurt natuurlijk geen week, het doorbetaald verlof is van korte duur. Daarna moet je in overleg met de werkgever vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan.
Werk je als uitzendkracht of payroller of heb je een nul-urencontract? Overleg of je thuis kunt werken. Kan dat niet en is het bedrijf waar je voor werkt dicht? De overheid biedt ook uitzendbureaus en payrollbedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), zodat ook jij je salaris doorbetaald krijgt. Helaas gebeurt dat niet altijd, vaak worden werkkrachten eenvoudigweg niet meer opgeroepen.

Kom je daardoor in de problemen met vaste lasten voor bijvoorbeeld huur, hypotheek of krediet? Woningcorporaties kunnen een speciale regeling met je treffen en zullen zeker geen mensen op straat zetten. Ook particuliere verhuurders staan misschien open voor een regeling zoals uitstel van huur. Daarover moet je zelf met je verhuurder afspraken maken. Banken willen flexwerkers tegemoetkomen wanneer zij door de coronacrisis in financiële problemen zijn. Bijvoorbeeld met een regeling om rente en aflossing op de hypotheek of consumptief krediet voor enige maanden uit te stellen. Er is geen collectieve regeling, elke bank heeft zijn eigen plannen. Neem dus zelf contact op met je bank om je situatie uit te leggen.
Wanneer je iets gekocht hebt op afstand, bijvoorbeeld via een webwinkel, dan kun je binnen 14 dagen van de aankoop afzien, zonder opgaaf van reden. Dat mag ook voordat je het product ontvangen hebt. Wanneer je vreest een product niet meer te krijgen, laat dan zo snel mogelijk weten dat je van de koop afziet en vraag je geld terug.
Als het festival geannuleerd is vanwege het coronavirus, op aanraden van het RIVM of lokale overheid, dan heb je recht op terugbetaling van de ticketkosten. De festivalorganisatie kiest er namelijk niet zelf voor om af te blazen.

Als een festivalorganisatie er zelf voor kiest om te annuleren, bijvoorbeeld omdat ze meer dan 100 mensen verwachten op 1 plek, dan kan de organisatie zich op overmacht beroepen en krijg je je ticketkosten waarschijnlijk niet terug.
Door de coronacrisis staat het kopen en verkopen van een andere woning op losse schroeven. Bezichtigen is lastig geworden, maar ook het tekenen van koopakten en alle andere zaken zijn lastig geworden. Ook financieel kan het ineens lastig zijn geworden.

Kun je nog wel doorgaan met het kopen van een woning, als je al in een verder gevorderd stadium bent? Wij denken dat financiële instellingen rekening houden met deze bijzondere omstandigheden, bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag.

Wil je verder met het kopen van een woning? Neem dan contact met ons op. Wij gaan de het gesprek met hypotheekverstrekkers graag aan.
Wettelijk is het zo geregeld dat je bij aankoop van een woning, waarbij je de aankoop financiert met een hypotheek, bij de ondertekening aanwezig dient te zijn. Kun je niet aanwezig zijn omdat het kantoor dicht is of omdat jij thuis moet blijven? Dan moet je in een notariële akte het notariskantoor volmacht geven om voor jou de hypotheekakte of de leveringsakte te tekenen.

Maar voor die notariële akte moet je waarschijnlijk ook persoonlijk op het notariskantoor komen. En voor de gewone volmacht moet je handtekening gelegaliseerd zijn, iets wat op het notariskantoor of bij de gemeente moet gebeuren. Als die beide gesloten zijn is het passeren van de koop en verkoop van een huis nog niet zo eenvoudig. Neem contact op met de betrokken partijen om te kijken of er welke oplossing mogelijk is.
Kan de koop van een woning worden teruggedraaid in verband met de coronacrisis? Dat kan alleen als de koper door het coronavirus de financiering niet meer rond krijgt. Maar dan moet er wel een financieringsvoorbehoud zijn gemaakt. Is die er niet, dan heeft de verkoper recht op de boete van 10% van de koopsom. Bent je juist de koper? Neem dan ontbindende voorwaarden op in je koopcontract. Bij financieringsproblemen kun je dan de koop alsnog afblazen.

Een andere mogelijkheid is om de overdracht uit te stellen. De opleverdatum wordt dan verschoven naar de zo vroegst mogelijke gelegenheid . Dat kun je in de koopakte laten opnemen.
Als je net verhuisplannen hebt, kunnen die voorlopig doorgaan. Verhuisbedrijven zijn nog actie, maar treffen wel corona-maatregelen: geen handen schudden, gepaste afstand bewaren, alleen pin-betaling, alleen verhuizers zelf dragen de spullen, jij helpt zelf niet mee en je reinigt de meubels vooraf. Bij een echte lockdown kun je waarschijnlijk niet meer verhuizen. Het uitstel van de verhuizing kan tot problemen leiden. Je moet als koper en verkoper onderling overleggen wat je in dat geval doet. Word je door het uitstel langer dan verwacht geconfronteerd met dubbele woonlasten, neem dan contact op met je bank of met de woningcorporatie.
Gaan huizenprijzen stijgen of dalen? Dat weet niemand. Op korte termijn zal de woningverkoop misschien teruglopen. Ook kan het tegen elkaar opbieden verminderen als er minder bezichtigingen zijn. Maar welke directe gevolgen dat heeft voor de huizenprijzen? Als de crisis lang aanhoudt en er vallen ontslagen, dalen ook de mogelijkheden en de bereidheid om een woning te kopen. Met een veel lager consumentenvertrouwen, koelt de huizenmarkt af. Rabobank verwacht dat de huizenprijzen daarom dit jaar veel minder snel zullen stijgen. We moeten de ontwikkelingen afwachten.
Het coronavirus heeft er mede voor gezorgd dat vrijwel alle rentes de laatste weken hard gedaald zijn. Voor vrijwel alle hypotheekvormen en rentevaste perioden geldt dat de hypotheekrentes nu op een all-time low staan. Maar blijft dat zo?

De hypotheekrente volgt altijd de kapitaalmarktrente. En die is juist aan het stijgen. De Nederlandse overheid gaat enorme bedragen in de economie pompen en zal daarom een beroep doen op de kapitaalmarkt. Het aanbod aan Nederlandse staatsleningen neemt toe en beleggers wensen dan een hoger rendement. De rente op staatsleningen gaat dan verder omhoog. Daar komt bij dat banken een hoger risico lopen met hun hypotheken en daarom de rente kunnen verhogen.

Toch is dit allemaal speculeren. De huidige bizarre situatie is zo ongewoon dat niemand precies weet wat de gevolgen zijn.
Veel banken in Nederland bieden kleine ondernemingen de mogelijkheid om maximaal zes maanden de hypotheeklasten niet te betalen. De regeling gaat gelden voor zakelijke klanten die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Voor particuliere consumenten komt er geen collectieve regeling, maar banken zijn bereid naar jouw individuele situatie te kijken. Ieder bank heeft zijn eigen regeling. Zo kunnen rente en aflossing op hypotheken en consumptieve kredieten drie maanden stopgezet worden. Overigens gaat het om uitstel, dus niet om kwijtschelding. In een later stadium moet je de gemiste betalingen weer inhalen.
Veel particulieren en ondernemers worden financieel zwaar getroffen door de maatregelen die in het kader van de bestrijding van het coronavirus worden genomen. Indien de auto nu langere tijd niet wordt gebruikt, kan overwogen worden de dekking van de autoverzekering op te schorten of de dekking te verlagen met als doel te besparen op de verzekeringspremie. Is dit verstandig?

Opschorten van de verzekeringsdekking Indien u als ondernemer of particulier beschikt over een of meer auto’s dan kunnen deze als gevolg van de coronamaatregelen mogelijk langere tijd niet gebruikt worden. Indien deze auto’s zijn verzekerd dan zal deze verzekering gewoon doorlopen. U betaalt gedurende deze periode verzekeringspremie terwijl er niet met de auto gereden wordt.

Het is mogelijk om de wettelijke aansprakelijkheidsdekking “op te schorten”. Dit verzoek moet aan de verzekeringsmaatschappij worden gedaan waar de auto WA is verzekerd. Voorwaarde is dan wel dat het voertuig ook wordt opgeschort bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer én dat het voertuig niet langer op de openbare weg staat.

Verlaging van de dekking Naast opschorting van de dekking is ook het verlagen van de dekking een mogelijkheid die overwogen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door een auto die “allrisk” is verzekerd, terug te brengen naar een dekking van uitsluitend “wettelijke aansprakelijkheid”.

Bij deze optie moet wel een waarschuwing worden gemaakt. Want bij een dergelijke verlaging wordt dus niet meer de eventuele schade aan het betreffende voertuig vergoed die het gevolg is van bepaalde oorzaken. Bijvoorbeeld door een brand van de locatie waar het voertuig is gestald. Of omdat de auto gestolen wordt. Een andere mogelijkheid, en ook dat komt helaas vaak voor, moedwillige beschadiging van het voertuig door derden. In 2019 werd bij de politie maar liefst 34.340 maal aangifte gedaan van moedwillige beschadiging van auto’s.

Een tussenoplossing kan zijn de auto te verzekeren middels een WA+ dekking. Het brand- en diefstalrisico is dan wel gedekt.

Eisen financieringsmaatschappij Indien het voertuig is gefinancierd, dan kan het zijn dat de financieringsmaatschappij eisen heeft gesteld aan de wijze waarop het voertuig verzekerd moet zijn en blijven. Ook dat moet dus bij een eventueel besluit om de dekking op te schorten of te verlagen worden onderzocht.

Advies Het is voor ons als verzekeringsdeskundige in deze nieuwsbrief niet mogelijk een voor iedereen passend advies te geven. Beschikt u over een of meer auto’s die langere tijd niet worden gebruikt, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan samen met u bespreken of opschorting of verlaging van de dekking voor u een relevante optie is en wat hiervan dan de consequenties zijn.
Wanneer je een deel van je vermogen in aandelen belegd hebt dan zul je zien dat de waarde flink gedaald is. Dat kan zeer beangstigend overkomen. Het is echter ook weer niet uniek. Bij beleggingen komt het vaker voor dat er enorme dalingen zijn. Als je belegt met een doel dat wat verder in de tijd ligt, bijvoorbeeld voor je pensioen, dan is de kans heel groot dat de aandelenmarkten zich in de tussentijd herstellen.

Ons advies: doe niets in emotie. Laat je goed voorlichten voordat je wat doet!
Als het ministerie van Buitenlandse Zaken het reizen naar jouw bestemming afraadt dan mag je kosteloos annuleren. De reisorganisatie kan op dat moment jouw reis niet regelen en moet je reiskosten terugbetalen. Vaak mag je gratis omboeken naar een andere bestemming of een ander reismoment. Wanneer er geen negatief reisadvies is, maar je zelf besluit te annuleren krijg je je geld niet terug.
Wanneer je een reis geboekt hebt zonder reisorganisatie krijg je je kosten helaas niet vergoed.
Deze kosten zijn over het algemeen niet verzekerd op je annuleringsverzekering. Je kunt contact opnemen met het bedrijf waar je een boeking hebt gedaan (bijv. reis- of vervoersorganisatie). Mogelijk bieden zij een oplossing of vergoeden zij je annuleringskosten.
Wanneer een vlucht vertraagd of geannuleerd is vanwege het coronavirus dan is dat een zogeheten buitengewone omstandigheid. In dat geval heb je geen recht op vergoeding vanwege annulering, vertraging of instapweigering.
De reisbranche, luchtvaartmaatschappijen, verzekeraars en overheid zijn een gezamenlijk initiatief gestart om gestrande reizigers in het buitenland, die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij, te helpen met de terugkeer naar Nederland.

U kunt zich per direct melden op Bijzonderebijstandbuitenland.nl. Alarmcentrales coördineren en organiseren vervolgens het noodzakelijke (lucht)transport voor de terugkeer. Als uitgangspunt geldt dat reizigers binnen Europa 300 euro en buiten Europa 900 euro bijdragen aan hun terugreis.
Uit vrees voor de economische schade die het COVID-19-virus kan aanrichten, zijn in februari de aandelenkoersen gekelderd. De waarde van de bezittingen van pensioenfondsen daalden daardoor sterk, waardoor ook de dekkingsgraad omlaag ging en uitkwam op ongeveer 83 procent. Dat betekent dat een pensioenfonds gemiddeld 83 cent in kas heeft voor elke euro aan pensioenverplichtingen. En dan zijn de flinke koersdalingen op de beurzen van maart in deze cijfers nog niet eens meegenomen. Als de situatie niet verbetert, zullen de dekkingsgraden waarschijnlijk nog lager uitvallen.
De dekkingsgraad hangt niet alleen af van de aandelenkoersen. Ook de rekenrente drukt er een zware stempel op. En die rekenrente is juist gedaald doordat beleggers massaal zijn gevlucht in staatsobligaties. Door de (nog) lagere rekenrente is de dekkingsgraad bij pensioenfondsen verder gedaald. Wat betekenen deze dalingen voor jouw pensioen? Voorlopig nog niets. De stand van zaken op 31 december van dit jaar is bepalend voor het wel of niet verlagen van de pensioenen. Hoe de aandelenkoersen en de rekenrente zich gaan ontwikkelen weet op dit moment niemand. Wel geven de fondsen nu al aan dat de kans op verlaging in 2021 er zeker is.
Ook als je nog niet met pensioen bent, maar nog in de opbouwfase verkeert, is nog niet aan te geven wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor je pensioenopbouw. Uiteraard blijven we het nieuws op voet volgen en staan we je met raad en daad terzijde als je je pensioen wilt verbeteren door individueel maatregelen te treffen.

Heb je een individuele pensioenregeling die afhankelijk is van beleggingsresultaten? Dan is de waarde ervan waarschijnlijk sterk gedaald. Of en wanneer de beurzen weer gaan herstellen hangt af van het beleggersvertrouwen. En dat hangt weer af van de ontwikkeling van de corona-uitbraak. Een troost: als alle ellende voorbij is, kunnen de koersen gemakkelijk weer omhoog schieten.

Onze whitepaper met veelgestelde vragen voor particulieren is ook nog steeds beschikbaar. Je vindt ‘m hier.